OGŁOSZENIA, PRZETARGI, OFERTY
 
 

Zarząd Spółki Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnica 41, 63-900 Rawicz

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

 Oferta powinna zawierać:

1.     Informacje o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta.

2.     Oferta musi zawierać dodatkowo informacje o biegłym rewidencie oddelegowanym do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko) numer licencji zawodowej, oraz zestawienie  doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat).

3.     Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

4.     Cenę netto oraz cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym  wraz z raportem z badania  obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia.

5.     Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym do Spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę.

6.  Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.  

Oferty należy kierować na adres Spółki.

Termin składania ofert upływa z dniem 7 października 2016 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 546 67 00 
 Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o.

Żołędnica 41, 63-900 Rawicz

poszukuje kandydata na stanowisko głównego księgowego

Wymagania:

·   wykształcenie wyższe ekonomiczne

·   min. 3-letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w spółkach prawa handlowego

·   dobra znajomość prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych

·   umiejętność sporządzania prognoz finansowych i biznesplanów

Informacja : w siedzibie spółki / 601 585 535 / hzz(at)zolednica.pl

 
 
   
 
HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o.
Hodowla Zarodowa Zwierząt HZZ "Żołędnica" sp. z o.o. tel: (+48 65) 546 67 00 i 01  •  fax: (+48 65) 546 67 02
Żołędnica 41, 63-911 Rawicz 3
e-mail: info@zolednica.pl