70/2018 sprzedaż: KUKURYDZA 275 t

Odsłony: 608

Oferta sprzedaży

275 ton ziarna kukurydzy ze zbiorów 2017 r.

I. Oferujący:

Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż 275 ton ziarna kukurydzy ze zbiorów 2017 roku.
 2. Parametry: wilgotność do 14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2%, wolne od żywych i martwych szkodników.
 3. Miejsce odbioru: Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo.
 4. Po stronie Oferenta: odbiór towaru.
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: do dnia 15.06.2018 r. do dnia 15.07.2018 r.

IV. Termin, miejsce złożenia i wybór oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t ziarna kukurydzy, ilość (całosamochodowa) kukurydzy w t, proponowane odroczenie terminu płatności FV.
 3. Oferty należy składać do dnia 14.06.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.
 4. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02).
 5. Termin związania ofertą wynosi 72 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą.

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: p. Marcin Piotrowiak, tel. 605 456 524, hzz(at)zolednica.pl.

DO POBRANIA:   

1) UMOWA wzór

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "KUKURYDZA". 

Najkorzystniejsza oferta: ......... zł/t