87/2018 dostawa: ŚRUTA RZEPAKOWA 825 t

Odsłony: 999

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy ŚRUTA RZEPAKOWA nonGMO - 825 t.

Zapytanie o ofertę dostaw 825 t śruty rzepakowej nonGMO

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego (Prezesa Zarządu) i Adama Kośmidra (Członka Zarządu)

 II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

 III. Przedmiot zapytania:

 1. Dostawa 825 t śruty rzepakowej poekstrakcyjnej nonGMO (+/- 10% w gestii Kupującego)
 2. Parametry: nonGMO, GMP+
 3. Pytający jest dostawcą mleka do SM MLEKPOL - śruta musi pochodzić od Oferentów z listy http://www.mlekpol.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=25
 4. Harmonogram dostaw: w okresie VIII/2018 – VI/2019 po 3x25 t/m-c
 5. Adres dostaw: franco: Zakrzewo 63-910, Kawcze 63-940, Golina Wielka 63-940
 6. Dostawy: ilości samochodowe, luz, naczepa typu „wanna”
 7. Termin płatności: min. 14 dni
 8. Dopuszczalne oferty na inny (krótszy) okres dostaw
 9. Dopuszczalne zróżnicowanie cen oferty w poszczególnych m-cach
 10. Preferowane oferty z dostawą – należy podać osobno cenę śruty i osobno koszt dostawy (tabela)
 11. Dopuszczalne oferty bez dostawy – należy podać info o miejscu odbioru

 IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
 2. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02)
 3. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1t śruty rzepakowej nonGMO, koszt dostawy śruty rzepakowej, pochodzenie towaru (% białka), termin płatności FV, termin ważności oferty
 4. Oferty należy składać od dnia 16.07.2018 do dnia 10.08.2018 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego
 5. Zapytanie ma charakter ciągły – możliwe cykliczne (nawet codzienne) aktualizowanie ofert przez Oferentów
 6. Termin związania ofertą wynosi min. 24 godziny, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z chwilą jej złożenia
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu

 V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa

 

Załączniki: 1) Umowa     2) Arkusz oferty


 Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "śruta rzepakowa".