18/2023 oferta sprzedaży: SIANOKISZONKI

Odsłony: 647

 

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu SIANOKISZONEK

Termin składania ofert: do dnia *10.03.2023 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl - (at) zamienić na @

 

Zapytanie o ofertę na sprzedaż kiszonek/sianokiszonek ze zbiorów 2022

a) ok. 230 t sianokiszonki z lucerny (Kawcze)

b) ok. 1.500 t kiszonki z kukurydzy (Gierłachowo)

c) ok. 660 t (2 x 330) sianokiszonki z traw (Wydartowo II)

 
 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Członka Zarządu

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

a) ok. 230 t sianokiszonki z lucerny (Kawcze 68b, 63-940) - certyfikat analizy: LUCERNA

b) ok. 1.500 t kiszonki z kukurydzy (Gierłachowo, 63-940) - certyfikat analizy: KUKURYDZA

c) ok. 660 t (2 x 330) sianokiszonki z traw (Wydartowo II, 63-940) - certyfikat analizy: TRAWY 1 , TRAWY 2

 1. Parametry: sianokiszonki z zakiszaczem bakteryjnym
 2. Miejsce odbioru: teren spółki, załadunek: do uzgodnienia
 3. Po stronie Oferenta: odbiór przedmiotu oferty
 4. Termin odbioru przedmiotu zapytania: preferowane III-IV 2023 r.
IV. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - mail hzz(at)zolednica.pl ("(at)" zamienić na @) z tematem "18/2023 Sianokiszonka"
 2. Oferta musi zawierać: nazwę i ilość sianokiszonki, cenę netto za 1 t sianokiszonki, termin odbioru, sposób płatności
 3. Oferty należy składać do dnia *10.03.2022 r. do godz. 11.00 w siedzibie Oferującego (* oferty będą przyjmowane do wyczerpania puli)
 4. Jeśli przedmiot zapytania nie zostanie w całości sprzedany, oferty będą przyjmowane po terminie składania ofert
 5. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą
V. Informacje dodatkowe
 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży (wzór)
 3. Kontakt: 693 113 014, hzz(at)zolednica.pl