23/2023 oferta sprzedaży: PSZENICA oz. (1000 t)

Odsłony: 467

 

*AKTUALIZACJA: Oferty będę przyjmowane do dnia .....03.2023 do g. .... - ze względu na sytuację na rynku 

 

Zapytanie o ofertę:

sprzedaż 1000 ton pszenicy ozimej ze zbiorów 2022 r.


I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż 1000 ton pszenicy oz. ze zbiorów 2022 roku
 2. Parametry: zanieczyszczenia <2%, zapach swoisty, wolne od szkodników - parametry u dołu strony
 3. Miejsce odbioru: Golina Wlk. 80, 63-940 = 300 t i Żołędnica 42, 63-900 = 700 t
 4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: preferowny IV-15V/2023 - do uzgodnienia

IV. Termin, miejsce złożenia i wybór oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t.
 3. Oferty należy składać do 15.03.2023 r. do g. 13.00 - jednak prosimy o oferty w każdym dniu roboczym pomiędzy dniem ogłoszenia, a dniem zakończenia.
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) - z tematem "23/2023 Pszenica 1000"
 5. Termin związania ofertą wynosi 48 godzin, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 6. * Zastrzegamy sobie prawo do: przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert ze względu na ew. krótki okres związania otrzymaną ofertą lub aktualną sytuację na rynku - na wezwanie z określeniem daty i godziny zamknięcia terminu przyjmowania ofert
V. Informacje dodatkowe
 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży
 3. Kontakt: hzz(at)zolednica.pl

 Screenshot 623