19/2023 dostawa: BUDKI DLA CIELĄT (x6)

Odsłony: 502

SPECYFIKACJA do zapytania na dostawę:
budki dla cieląt - 6 szt. z wyposażeniem (19/2023)

I. Zamawiający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz, 655466700, NIP.6990010264, REGON.410184416, KRS.0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zamawiający nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z 23.04.1964 Kodeks cywilny.
 2. Zamawiający nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania i zastrzega prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 kompletów: budka dla cieląt typu CALF-TEL PRO II (lub podobne) - wymiary (dł.xszer.xwys.) ok. 220x120x140 cm, z wygrodzeniem (dł.xszer.xwys.) ok. 140x120x110 i wyposażeniem: uchwyty na wiadra, 3 wiadra/korytka (woda, pasza, ze smoczkiem) z pokrywami, ew. osłona, otwory wentylacyjne.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia – preferowany do 17.04.2023 r.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Termin składania ofert: do dnia 13.03.2023 r. 12.00.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w dziale III. pkt 1. Oferta musi zawierać: cenę w PLN, warunki płatności (w tym termin płatności FV), warunki gwarancji, informację na temat serwisu i daty dostawy przedmiotu zamówienia.
 3. Termin związania ofertą wynosi 10 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Inne informacje o przetargu

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa (wzór).
 3. Osoba do kontaktu: Zootechnik 785509231, hzz(at)zolednica.pl.